Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

Khi nào cần báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì một số trường hợp người lao động nước ngoài không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là: Chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên; Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

Như vậy trường hợp người nước ngoài là đại diện theo pháp luật mà không phải là người góp vốn theo quy định nêu trên thì phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn