Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Hoạt động thanh tra phải chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời

Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo (lần 2) Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo Thông tư gồm 3 chương, 27 điều, quy định về nguyên tắc, hình thức, thẩm quyền, trình tự tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND.

Về đối tượng áp dụng, dự thảo nêu rõ, Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra chuyên ngành; cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND phải chấp hành các nguyên tắc đó là: Tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; bảo đảm đúng thời hạn thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Về thẩm quyền ra quyết định thanh tra theo kế hoạch, dự thảo Thông tư quy định: Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định thanh tra trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những cuộc thanh tra liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Chánh Thanh tra Bộ Công an ra quyết định thanh tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Bộ Công an đối với cơ quan thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi cả nước hoặc liên quan đến nhiều địa phương; cơ quan, tổ chức ở Trung ương; cơ quan, tổ chức ở địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Thanh tra Công an TP Hải Phòng. (Ảnh minh họa - CATP Hải Phòng)

Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ra quyết định thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền được giao trong lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thanh tra những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý khi cần thiết hoặc thanh tra các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh quản lý và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo đề nghị của Chánh Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chánh Thanh tra Công an tỉnh ra quyết định thanh tra những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Công an tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Quy định cụ thể thẩm quyền ra quyết định thanh tra đột xuất, thanh tra lại

Về thẩm quyền ra quyết định thanh tra đột xuất, thanh tra lại, dự thảo Thông tư nêu rõ: Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi xảy ra tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương hoặc do Quốc hội, Chính phủ giao, Thanh tra Chính phủ yêu cầu; thanh tra lại những vụ, việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ Công an kết luận thanh tra nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chánh Thanh tra Bộ Công an ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi xảy ra tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, một Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc những vụ, việc do Bộ trưởng Bộ Công an giao; thanh tra lại những vụ, việc đã được Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc Công an tỉnh kết luận thanh tra nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại những vụ, việc thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưởng Bộ Công an giao.

Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý hoặc những vụ, việc được Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Công an yêu cầu.

Trong phạm vi thuộc thẩm quyền của mình, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi xảy ra tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp hoặc những vụ, việc do Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh giao, Chánh Thanh tra Bộ Công an yêu cầu; thanh tra lại những vụ, việc đã được Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra Công an tỉnh kết luận thanh tra nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chánh Thanh tra Công an tỉnh ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi xảy ra tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp thuộc thẩm quyền quản lý của Công an tỉnh hoặc những vụ, việc do Giám đốc Công an tỉnh giao; thanh tra lại những vụ, việc thuộc thẩm quyền quản lý của Công an tỉnh đã được Chủ tịch UBND huyện kết luận thanh tra nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc Công an tỉnh giao.

P.V