Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021

Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Hoạt động giám sát, khảo sát

Hằng năm, căn cứ vào chương trình giám sát của HÐND, thường trực HÐND thành phố và ý kiến các thành viên, Ban Pháp chế ban hành chương trình giám sát với 4 hoạt động chính, gồm: thẩm tra các báo cáo do HÐND, thường trực HÐND thành phố phân công; giám sát quyết định của UBND cùng cấp; giám sát chuyên đề; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp thường lệ của HÐND thành phố.

Về giám sát tại kỳ họp HÐND thành phố, thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HÐND năm 2015 và sự phân công của thường trực HÐND thành phố, tại 10 kỳ họp thường lệ của HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Pháp chế giám sát thông qua việc thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng, hằng năm của UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố; báo cáo của UBND thành phố về kinh tế - xã hội; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, Ban còn tổ chức thẩm tra báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và sự phân công của thường trực HÐND thành phố như: báo cáo chủ đề hằng năm; kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HÐND của HÐND thành phố về việc thực hiện Ðề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ tại Trường Ðại học California"; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HÐND của HÐND thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng giai đoạn 2017-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HÐND của HÐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực...

(Còn tiếp)