Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

Bắc Giang: Xây dựng phầm mềm dữ liệu giám sát lao động

"Sau khi hoàn thiện phần mềm, chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thẩm định, đưa vào quy chuẩn và có văn bản để yêu cầu các nhà máy tuân thủ chặt chẽ. Kho dữ liệu này giúp bao quát tất cả 160.000 công nhân của các nhà máy trong và ngoài KCN trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng tham mưu để Ban quản lý các KCN đôn đốc việc khai báo dữ liệu trong KCN, Sở Công thương sẽ giảm sát dữ liệu của các doanh nghiệp ngoài KCN" - ông Dương Chí Nam cho biết thêm.

Lan Anh