Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy

- Thực hiện tại chi cục hải quan cửa khẩu.

- Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy tạm nhập khẩu, tờ khai hải quan với thực tế hàng hóa. Trường hợp hàng hóa nhập có sai lệch với nội dung trên giấy tạm nhập khẩu thì tiến hành điều chỉnh; thời hạn điều chỉnh không quá 5 ngày làm việc từ ngày Cục Hải quan tỉnh, thành phố nhận đầy đủ thông tin, hồ sơ.

- Chi cục hải quan làm thủ tục tạm nhập khẩu chỉ thông quan xe tạm nhập khẩu khi có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới/xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và đã hoàn thành thủ tục hải quan.

- Chi cục trưởng chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xác nhận kết quả làm thủ tục vào 2 bản giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy và trả cho người khai hải quan 1 bản.

Nếu thực hiện thủ tục hải quan giấy thì chi cục hải quan xác nhận thông quan trên 3 tờ khai:

Trả cho người khai hải quan 1 tờ khai hải quan có xác nhận thông quan và 1 tờ khai hải quan có đóng dấu "dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy theo quy định của pháp luật". Lưu 1 tờ khai hải quan.

Thông tư số 27/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 2-6-2021.

Ban Bạn đọc