Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Tàu container Singapore chở a-xít cháy nổ ngùn ngụt giữa biển