Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Quản lý, giám sát chặt lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp; kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp; kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại địa phương, đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật.

Các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế …

V.G