Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Hải Phòng: Quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử

Theo đó, Ủy ban bầu cử TP quy định: Phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV, Phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phải được sử dụng đúng quy định của pháp luật về bầu cử; phải được quản lý chặt chẽ, bảo quản cẩn thận, tuyệt đối an toàn về số lượng, chất lượng từ khâu in ấn, giao nhận, bảo quản, đến cấp phát, sử dụng.

Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...

Nghiêm cấm mọi hành vi sao, in, phát hành gian lận phiếu bầu cử nhằm mục đích sai lệch kết quả bầu cử, chống phá cuộc bầu cử.

Tổ chức, cá nhân nào để hỏng, mất phiếu bầu cử, cấp phát, sử dụng không đúng quy định hoặc có hành vi sao, in, phát hành gian lận hoặc không đúng số lượng phiếu bầu cử đã ấn định, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người tham gia công tác bầu cử, được giao nhiệm vụ có liên quan đến phiếu bầu cử, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định có liên quan.

Trường hợp trực tiếp được giao nhiệm vụ quản lý, cấp phát phiếu bầu cử vi phạm nghiêm trọng đến mức phải hủy bỏ kết quả bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử sẽ bị kỷ luật cách chức (nếu có chức vụ), buộc thôi việc (nếu không giữ chức vụ), đồng thời bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng nghiêm cấm mọi hành vi sao, in, phát hành gian lận phiếu bầu cử.

Ngoài ra, trong thời gian bỏ phiếu ngày bầu cử, nếu phát sinh trường hợp cử tri yêu cầu đổi phiếu bầu cử do gạch nhầm hoặc bị hỏng thì người phát phiếu phải thực hiện các bước như: Kiểm tra kỹ lưỡng phiếu bầu cử, phiếu bầu cử đó phải do Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu đó phát ra, có đóng đúng dấu của Tổ bầu cử đó, lý do đổi phiếu bầu cử, kiểm tra thẻ cử tri phải chưa đóng dấu ĐÃ BỎ PHIẾU.

Sau khi kiểm tra kỹ, báo cáo Tổ trưởng Tổ bầu cử xem xét, quyết định việc đổi phiếu bầu cử. Trước khi phát Phiếu bầu cử mới phải thu hồi Phiếu bầu cử đổi và quản lý chặt chẽ phiếu đổi, đồng thời ghi chép cụ thể việc đổi phiếu (họ, tên người đổi; số thẻ cử tri; lý do đổi phiếu; loại phiếu bầu cử đổi; số lượng phiếu bầu đổi; số lượng phiếu bầu cử đó thu về, số lượng phiếu bầu cử phát mới).

Bên cạnh đó, trước khi mở hòm phiếu để kiểm phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm kê (đếm), niêm phong Phiếu bầu cử chưa sử dụng và Phiếu bầu cử mà cử tri đổi do viết hỏng (nếu có), lập Biên bản kiểm kê việc sử dụng Phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV, Phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (theo mẫu số 34/HĐBC, ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG, ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia). Toàn bộ phiếu bầu niêm phong được gửi đến UBND cấp xã.

Việc niêm phong và quản lý Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thùy Linh

Chú thích ảnh: Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng nghiêm cấm mọi hành vi sao, in, phát hành gian lận phiếu bầu cử

Thùy Linh