Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

Sẽ xác lập lại số CCCD cho người xác định lại giới tính

Ngày 29-3 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD).

Nghị định 37/2021 có hiệu lực từ ngày 14-5. Một trong những điểm mới trong Nghị định 37 là quy định về những trường hợp xác lập lại số định danh (số CCCD) của công dân.

Cụ thể, khoản 9 Điều 1 Nghị định 37/2021 (bổ sung cho Điều 15 Nghị định 137/2015) nêu rõ công dân đã có số định danh cá nhân được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân trong các trường hợp xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh.

Việc xác lập lại số định danh được thực hiện sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại số định danh.

TRÚC PHƯƠNG