Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử

* Ủy ban bầu cử TPHCM trả lời: Khoản Điều 68, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, ĐB HĐND có quy định những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử.

Cụ thể là các hành vi: lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật, hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình.

Việc sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri cũng là hành vi bị cấm trong vận động bầu cử.

MAI HOA ghi