Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Theo Cục Thuế Hà Nội, có 2 hình thức quyết toán thuế thu nhập cá nhân là cá nhân ủy quyền thông qua tổ chức chi trả thu nhập và cá nhân thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Một số trường hợp cá nhân thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế như: Cá nhân bảo đảm điều kiện được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân); cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%; cá nhân có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế; cá nhân có đề nghị xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo...

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế cần nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Để hạn chế rủi ro, sai sót khi thực hiện quyết toán thuế, Cục Thuế Hà Nội lưu ý một số điểm mới nổi bật khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Một là, theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2-6-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên, cụ thể, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng. Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, người nộp thuế được tính từ thời điểm ngày 1-1-2020 khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, nếu các tháng/quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020 người nộp thuế đã tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức giảm trừ gia cảnh cũ thì khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới nêu trên.

Hai là, thay đổi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế. Trước đây, quy định chung về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm của tổ chức chi trả thu nhập hoặc cá nhân trực tiếp quyết toán tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành là ngày thứ 90 kể từ khi kết thúc năm dương lịch. Hiện nay, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thời hạn nộp quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (được lùi một tháng so với quy định cũ). Thời hạn nộp quyết toán thuế nhu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2020 là ngày 4-5-2021. Thời hạn trên chỉ áp dụng đối với cá nhân có phát sinh số thuế phải nộp. Trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế thì không bị khống chế thời hạn.

Ba là, bổ sung về trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. Để cắt giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế và giảm áp lực xử lý hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: Cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp thêm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ 50.000 đồng trở xuống được miễn thuế và không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức chi trả thu nhập cũng được áp dụng quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân, điều chỉnh mức giảm trừ, xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn theo đúng quy định nêu trên mà cá nhân ủy quyền quyết toán thuế không phải thực hiện các thủ tục hành chính nào khác.

Bốn là, về phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế, người nộp thuế hoàn toàn có thể thực hiện được bằng phương thức điện tử. Từ kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, ngoài việc sử dụng ứng dụng hỗ trợ khai thuế, kê khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì cá nhân đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử mà không phải nộp hồ sơ bản giấy.

Hương Giang