Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

Khánh Vĩnh: vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đưa công tác kiểm tra, vận động thu hồi VK-VLN-CCHT là một trong những nội dung quan trọng cần tập trung chỉ đạo, triển khai, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động giao nộp VK-VLN-CCHT tỉnh, huyện về công tác quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo sâu rộng trong nhân dân, tập trung vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại VK-VLN-CCHT; không đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí; cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi và các loại vũ khí khác; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, thu hồi VK-VLN-CCHT. Bên cạnh đó, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các loại VK-VLN-CCHT và pháo theo quy định của pháp luật...

HẠ PHONG