Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Đủ cơ sở pháp lý quản lý thuế đối với giao dịch 'lan đột biến'

"Lan đột biến" được quảng cáo chuyển nhượng với giá "khủng".

Văn bản của Tổng cục Thuế cho biết, thời gian vừa qua xuất hiện nhiều thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo mạng phản ánh về các giao dịch mua bán "lan đột biến" với giá trị lớn, gần đây nhất là tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Quảng Ninh.

Để làm rõ về vấn đề này làm cơ sở cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc nắm bắt tình hình về các giao dịch mua bán "lan đột biến" trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để xác minh thực tế và xử lý quản lý thuế (QLT) theo đúng quy định của pháp luật về QLT, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn các trường hợp cụ thể:

Đối với trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của tổ chức:

Về chính sách thuế GTGT: Trường hợp "lan đột biến" do doanh nghiệp (DN), tổ chức tự trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; Trường hợp "lan đột biến" do DN, hợp tác xã (HTX) nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; trường hợp "lan đột biến" do DN, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%; trường hợp "lan đột biến" do DN, HTX và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Về chính sách Thuế TNDN: Trường hợp tổ chức, DN có thu nhập từ việc bán "lan đột biến" thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN theo quy định. Trường hợp tổ chức, DN có thu nhập từ việc bán "lan đột biến" đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 (được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế) thì được miễn Thuế TNDN theo quy định.

Đối với trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của hộ gia đình, cá nhân:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh giao dịch mua bán "lan đột biến" thì thuộc diện điều chỉnh của thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định về hoạt động kinh doanh với thuế suất thuế GTGT 1% và thuế TNCN 0,5%.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác thì sản phẩm nông nghiệp trong trường hợp này không chịu thuế GTGT và được miễn thuế TNCN.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định pháp luật thuế và pháp luật có liên quan thực hiện công tác QLT đối với giao dịch mua bán "lan đột biến" tại địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan chức năng có liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Thanh