Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

Thơ trào phúng: Vặt lông con cò

Cái Cò cái Vạc cái Nông

Ba con cùng béo vặt lông con nào?

Con Vạc thịt nó tanh tao

Con nông hôi hám làm sao mà sài...

Cò kia nổi tiếng đa tài

Bì bõm, mò mẫm - sớm mai, tối mò...

Bao nhiêu thứ phải cậy Cò

Đất đai nhà cửa... Cò lo cho người.

Dĩ nhiên Cò kiếm lắm lời

Chạy án, chạy việc... Cò xơi...căng phồng...

Cái Cò cái Vạc cái Nông

Ba con cùng béo... Vặt lông con Cò!

Hoàng Long