Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị xâm hại tình dục

Tại Quyết định 5609 của Bộ Y Tế ngày 31-12-2020 ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập (có hiệu lực từ ngày 1-4-2021).