Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

Quy định chi tiết chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án

Theo đó, chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch gồm: Chi phí thù lao cho hòa giải viên, chi phí hành chính phục vụ hòa giải; các chi phí theo quy định. Mức thu cho việc chi thù lao của hòa giải viên và chi phí hành chính phục vụ hòa giải tranh chấp là hai triệu đồng/vụ việc.

Tòa án giải quyết vụ việc hòa giải thông báo cho các bên tham gia hòa giải tại tòa án đối với tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch, nộp tạm ứng chi phí nêu trên trước ít nhất một ngày diễn ra phiên tòa hòa giải đầu tiên...