Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

Kiểm tra công tác chứng thực, hộ tịch trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Nội dung kiểm tra tập trung vào các hoạt động chứng thực của Phòng Tư pháp, UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định 23/2015 ngày 16-2-2015 của Chính phủ và các quy định có liên quan đến công tác chứng thực; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND thị xã và UBND cấp xã trên địa bàn theo quy định tại Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hoạt động kiểm tra nhằm giúp Giám đốc Sở Tư pháp nắm rõ tình hình việc thực hiện công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi tại cơ sở; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, nuôi con nuôi...

HẢI DƯƠNG