Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

Tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, xã tổ chức tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử. Kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật…

Thông qua việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá đầy đủ, khách quan thực trạng thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện và đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

THU THẢO