Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Cục Thuế Thanh Hóa khoanh nợ hơn 474 tỷ đồng trong năm 2020

Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, năm 2020, ngành thuế đã kiểm tra được 11.071 hồ sơ; trong đó, điều chỉnh 1.955 hồ sơ, chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 167 hồ sơ. Số thuế điều chỉnh tăng là 129,067 tỷ đồng, giảm khấu trừ 19,648 tỷ đồng, giảm lỗ 39,601 tỷ đồng.

Ngành thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và số thuế điều chỉnh tăng 19,01 tỷ đồng, giảm khấu trừ 4,7 tỷ đồng, giảm lỗ 21,022 tỷ đồng; tổng số thuế truy thu, truy hoàn, ấn định và tiền phạt là 6,506 tỷ đồng.

Cục Thuế Thanh Hóa khoanh nợ số tiền 474 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2020, ngành thuế đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được 905 doanh nghiệp, đạt 125% kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Kết quả truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp 133,917 tỷ đồng, giảm lỗ 323,415 tỷ đồng, giảm khấu trừ 26,655 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 60,861 tỷ đồng. Số tiền truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp sau thanh tra, kiểm tra đã nộp 113,829 tỷ, bằng 85% tổng số tiền phải nộp ngân sách Nhà nước.

Đến hết năm 2020, Cục thuế Thanh Hóa đã ban hành các quyết định khoanh nợ với số tiền thuế đã được khoanh nợ trên 474 tỷ đồng, đạt 98% chỉ tiêu Tổng cục thuế giao về khoanh nợ tiền thuế. Cục Thuế Thanh Hóa cũng đang rà soát hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xóa nợ tiền chậm nộp. Hiện số tiền chậm nộp đã có văn bản đề nghị xóa nợ trên 95 tỷ đồng, đạt 61,8% chỉ tiêu Tổng cục thuế giao về xóa nợ tiền chậm nộp.

Năm 2021, Cục Thuế Thanh Hóa sẽ đôn đốc, thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua công tác thanh tra, kiểm tra vào ngân sách Nhà nước; 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy trình. Xây dựng đề cương thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác trao đổi nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Tăng cường phối hợp cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn để thực hiện tốt công tác quản lý thuế và ngăn chặn kịp thời đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời, xử lý tốt trong công tác phối hợp, tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Hải Nam (t/h)